Postdoktorandstöd utgår för ett år i taget och maximalt för tre år. Sökande ska ha disputerat inom den senaste femårsperioden.

Postdoktorandstödet avser att täcka lön, socialförsäkringsavgifter (LKP) samt overheadkostnader från universitet/högskola (får inte överstiga 35%).

Ansökan ska alltid innehålla sökandes CV, intyg från prefekt eller forskargruppsansvarig med information om projektplan, genomförbarhet, och hur projektet fortlöper samt intyg att sökande kan beredas plats i forskargruppen på institutionen.

Angående behov av etikprövning se dokument på vår hemsida.
(Ansökan om projektbidrag (PM), rubriken Ansökans innehåll).