Stiftelsen Sävstaholm avsatte 2015 särskilda medel för att stimulera forskning som skulle kunna ge en bild av den svenska särskolan och då särskilt dess resultat med avseende på elevernas kunskaper, deras sociala liv i skolan och demokratiska fostran till aktiva medborgare. Syftet var att belysa vad eleverna får med sig ut i vuxenlivet.

Resultat av satsningen

Satsningen resulterade i två rapporter:

Kerstin Göransson: En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan.

Magnus Tideman: Aktiva medborgare med stort självbestämmande? Om hur gymnasiesärskolan realiserar demokratiuppdraget och förbereder eleverna för inträde i vuxenlivet.