Jäv föreligger om det i ett ärende finns någon omständighet som gör att förtroendet för en beredningsgruppsledamots opartiskhet kan rubbas och att det därför finns risk att hon eller han ska ta ovidkommande hänsyn. (RJ:s jävsregler).

Stiftelsen Sävstaholm omfattas inte av jävsreglerna som finns i 11-12 § § Förvaltningslagen (1986:223). Förvaltningslagen gäller för offentliga myndigheter.

Stiftelsen Sävstaholm är dock självklart angelägen om att ingivna ansökningar får en rättvis och saklig vetenskaplig bedömning. Principerna för detta ska vara tydliga och transparenta i synnerhet hanteringen av jäv.

Stiftelsen har forskningssakkunniga i styrelsen som bereder inkomna ansökningar inför beslut i styrelsen.

Det åvilar ledamot av styrelsen att vid behandlingen av ansökan utan särskild uppmaning anmäla jäv. Detta gäller om beredningen avser:

  • ansökan där ledamot ingår kan få nytta eller skada som en följd av en rekommendation.
  • ansökan från nära släkting eller person närstående till ledamot eller där ansökan kan innebära nytta eller skada för nära släkting eller person närstående till ledamot.
  • ansökan från närstående kollega, medlem av ledamots egen forskargrupp, eller ledamots närmaste institutionsmiljö; däremot är inte ledamot per definition jävig i förhållande till ansökningar från exempelvis hennes/hans institution eller arbetsenhet.
  • ansökan som kan bedömas innefatta delikatessjäv, dvs. fall där sådana särskilda omständigheter föreligger som kan rubba förtroendet för ledamots opartiskhet i ett ärende, exempelvis uppenbar vänskap eller ovänskap, beroendeförhållande av ekonomisk art, chefs-/medarbetarförhållande, eller att ledamot är engagerad i en ansökan på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om partisk bedömning (RJ:s jävsregler).

Anmälan om jäv ska, innan styrelsens sammanträden, göras via e-post till ordförande med kopia till samtliga ledamöter.  I de fall någon av de forskningssakkunniga bedöms jäviga, angående någon ansökan för vilken det i övrigt saknas vetenskaplig kompetens i styrelsen, anlitas extern kompetens för bedömningen.

Etik

Stiftelsen Sävstaholms syfte är att ge stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och forskning inom området. Detta syfte har tydliga etiska implikationer som till exempel handlar om människovärde och bemötande. Vissa frågor om etik kan regleras formellt men etik handlar inte om lagar och regler.

Forskningsetiska aspekter omfattar frågor om relationen mellan forskning och etik, om etiska krav på forskaren och etiska krav på forskningens inriktning och genomförande. En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur personer som med verkar i forsking som försökspersoner eller informanter får behandlas. Det kan förefalla självklart att dessa personer i största möjliga utsträckning ska skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i forskning.

Stiftelsen Sävstaholm förhåller sig på följande vis i det direkta arbetet med ansökningarna:

Varje projektplan ska innehålla ett avsnitt om etiska överväganden.

Om projektet gäller kontakter med personer med IF och/eller deras närstående eller känsliga uppgifter krävs att projektet, enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, har granskats och godkänts av regional etikprövningsnämnd (www.epn.se) innan beviljat bidrag kan rekvireras.