Stiftelsen Sävstaholm har en lång historia och ändamålet har under alla år varit att bidra till en god tillvaro för personer med utvecklingsstörning. Numera sker det genom att ge bidrag till enskilda barn och vuxna med utvecklingsstörning, till personalutveckling, forskning med mera.

Läs mer om stiftelsen


Utlysning stiftelsen Sävstaholm:

Pandemins effekter för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Genom en särskild utlysning av forskningsmedel vill Stiftelsen Sävstaholm bidra till ökad och fördjupad kunskap om pandemins effekter gällande fysisk och psykisk hälsa, men även om rättssäkerheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Den övergripande frågan för utlysningen är vilka lärdomar som kan dras av covid 19-pandemin inför kommande kriser, särskilt när det gäller balansgången mellan skyddsåtgärder och en god omvårdnad.

Inriktning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har i hög utsträckning påverkats av pandemin. Besöksförbud har gällt i vissa LSS-bostäder, gemensamhetsutrymmen i många LSS-bostäder har under lång tid varit stängda för de boende, dagliga verksamheter har varit helt eller delvis stängda under lång tid, fritidsaktiviteter har varit inställda och ett redan tidigare konstaterat digitalt utanförskap har under pandemin blivit än mer tydligt. Redan under normala omständigheter är personer med IF mer utsatta för psykisk- och fysisk ohälsa än många andra samhällsgrupper. Gruppen är kraftigt överrepresenterad vad det gäller kroniska sjukdomar såsom fetma, diabetes, högt blodtryck, benskörhet och psykisk sjukdom.

Det har även visats i flera internationella studier att personer med IF, i synnerhet vuxna med Downs syndrom, har en förhöjd risk för allvarlig sjukdom eller död i covid-19. Detta bekräftas i Socialstyrelsens statistik över insjuknade och avlidna, bosatta i LSS-bostad för vuxna.

Folkhälsomyndigheten konstaterade i rapporten Hur har folkhälsan påverkats av covid-19
pandemin? (april 2021) att personer med funktionsnedsättning rapporterar sämre hälsa, livsvillkor och levnadsvanor än övriga befolkningen och i större utsträckning riskerar att utsättas för diskriminering.

Mot denna bakgrund välkomnar stiftelsen ansökningar om forskningsprojekt/doktorandprojekt om pandemins effekter för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Det kan handla om:

  • Balansgången mellan att hålla coronasmittan utanför LSS-verksamheten och att i minsta möjliga mån inskränka de berörda individernas rätt till goda levnadsvillkor, självbestämmande och delaktighet. Vad kan vara framgångsfaktorer för en god sådan balans?
  • Hur rättighetslagen LSS har efterlevts under pandemin – hur kommunerna har valt att formulera beslut om insatser, ompröva redan beviljade insatser eller ändra verkställigheten av insatser.

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 30 april 2022.

Ansökan ska göras på den blankett (Projektbidrag ansökan) som finns på vår hemsida
www.stiftelsensavstaholm.se/sok-bidrag.

Ansökan, som gärna ska vara i pdf-format och i ett dokument, skickas till vår epostadress
stiftelsen.savstaholm@tellia.com.

Ett ex av ansökan skickas i pappersformat till vår adress i Uppsala.

Observera att sista ansökningsdag gällande denna satsning är den 30 april 2022 (våra ordinarie ansökningstillfällen när det gäller forskning är annars den 1/2 och 1/9).