Nedanstående bidrag har av Stiftelsen Sävstaholm beviljats under åren 2013 – 2023. Listan är inte fullständig.

Lämnade bidrag 2023

Karin Jansson, Uppsala

Ställföreträdarskap i praktiken – rätten till rättshandlingsförmåga för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Jenny Samuelsson, Göteborg

Utveckla talet genom läsning – läsintervention för elever i särskolan som använder alternativ och kompletterande kommunikation.

Mathilda Waller Jernkrook, Göteborg

Att kunna prata om sin egen hälsa – digitalt stöd för att möjliggöra delaktighet och personcentrerad vård för unga med kommunikativ funktionsnedsättning.

Marie Lange, Uppsala

I tid för framtid – tid för jämlik bröstcancervård.

Jens Schuster, Uppsala

Identifiering och korrigering av avvikelser i nervceller med trisomi 21 för att förbättra kognitiv funktion vid Downs syndrom.

Annika Sköld, Huddinge

Vem bestämmer egentligen om ens liv? Hur personer med intellektuell funktionsnedsättning kan få stöd för beslutsfattande i vardagen och i frågor som förändrar livet.

Claes Strannegård, Göteborg

Adaptiva datorspel för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Riksförbundet FUB, Solna

Anordnande av konferensen Intradagarna 18 – 19 september 2023.

Svenska Noonanföreningen, Göteborg

Familjekonferens sommaren 2023.

Anna Erlandsson, Uppsala

Astrocyter – ett möjligt behandlingsmål för att hindra Alzheimers sjukdom hos individer med Downs syndrom.

Habiliteringen Bräcke Diakoni, Göteborg

Hästunderstödd terapi.

Lämnade bidrag 2022

Marie Lange, Uppsala

I tid för framtid – tid för jämlik bröstcancervård.

Jens Schuster, Uppsala

Identifiering och korrigering av neuronala avvikelser vid trisomi 21 för att förbättra kognitiv funktion vid Downs syndrom.

Anna Pella, Åkersberga

Tjänstledig för att skriva den fristående uppföljaren till ”När du ler stannar tiden”.

Hanna Edberg, Stockholm

Intellektuella funktionsnedsättningar i rättspsykiatrisk kontext.

Veronica Lövgren, Umeå

Vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning i skuggan av pandemin. Om levnadsvillkor, delaktighet och begränsningsåtgärder/ begränsande praktiker.

Franstorps Verkstäder, Sundbyberg

Deltagande i Open Art Biennal Örebro sommaren 2022.

Rikard Friberg von Sydow, Huddinge

”Kontaktboken”. En undersökning av hjälpmedel för kommunikation mellan lärare och förälder inom särskolan; med speciell fokus på de fall då elevens kommunikationsmöjligheter är begränsade.

Föräldraföreningen Anonymous, Lidingö

Föräldraträff våren 2023.

Magnus Tideman, Stockholm

Implementeringsstudie av Active support – en kunskapsbaserad metod för    ökat inflytande och större delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lämnade bidrag 2021

Josefin Johansson, Uppsala

Utveckling av genetiska och molekylära verktyg för kartläggning av utvecklingsstörning.

Charlotte Willfors, Stockholm

UNIKA patienter och familjer: kognition, beteende och psykiatrisk komorbiditet vid sällsynta syndrom med intellektuell funktionsnedsättning.

Jens Schuster, Uppsala ersätter Jan Hoeber

Stamcellsbaserade hjärn-organoider för att förbättra kognitiv funktion vid Downs syndrom orsakad av trisomi för kromosom 21.l

Annika Sköld, Huddinge

Stöd till självständighet för personer med IF.

Hanna Edberg, Stockholm

Intellektuella funktionsnedsättningar i rättspsykiatrisk kontext.

Anna Nyman, Huddinge

Kan bedömning av joller predicera tal och språksvårigheter hos barn med intellektuell funktionsnedsättning?

Ella Quist, Lund

Dissecting the role of Astrocytes in Leukodystrophies using Stem Calls, Reprogramming and Genome Engineering.

Eva-Lena Einberg, Kristianstad

Hälsofrämjande måltider inom LSS – Mat med flera mål.

Magnus Tideman, Stockholm

Implementeringsstudie av Active support – en kunskapsbaserad metod för ökat inflytande och större delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Bräcke habiliteringen Östergården, Göteborg

Aktiviteter med hundar för barn och ungdomar som bor på Östergården.

Lära med Djur, Vallentuna

Ridbilitering med häst.

Svenska Noonanföreningen, Göteborg

Sommarläger 2022/ Diagnoshäng 2022.

Johan Lundin Kleberg, Solna

Social uppmärksamhet och inlärning hos individer ned sällsynta genetiska syndrom som leder till intellektuell funktionsnedsättning.

Forskning om funktionshinder pågår, Uppsala

Ansökan avser fortsatt långsiktigt bidrag för utgivning av tidningen Forskning om funktionshinder pågår.

Lämnade bidrag 2020

Josefin Johansson, Uppsala

Utveckling av genetiska och molekylära verktyg för kartläggning av utvecklingsstörning.

Ella Quist, Malmö

Dissecting the role of Astrocytes in Leukodystrophies using Stem Cells. Reprogramming and Genome Engineering.

Päivi Adolfsson, Uppsala

Nutritionsstatus hos personer med utvecklingsstörning som bor i LSS-bostäder.

Hanna Edberg, Stockholm

Intellektuella funktionsnedsättningar i rättspsykiatrisk kontext.

Anna Rensfeldt Flink, Göteborg

Utforskande av partner implementerade kommunikationsinterventioner för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning.

Jan Hoeber, Uppsala

Stamcellsbaserade hjärn-organoider för att förbättra kognitiv funktion vid Downs syndrom orsakad av trisomi för kromosom 21.l

Annika Sköld, Huddinge

Stöd till självständighet för personer med IF.

Föreningen Fragile, Solna

Sommarläger 2020.

Lämnade bidrag 2019

Jan Hoeber, Uppsala

Identifiering av terapistrategier som förbättrar kognitiv funktion vid Down syndrom med stamcells-baserade hjärn-organoider.

Marie Matérne, Örebro

Upplevd vårdkvalitet i habiliteringsinsatser för personer med flerfunktionsnedsättning.

Mosaikteatern, Hägersten

Inköp av datorer vid uppstarten av verksamheten.

NOC, Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser, Söderköping

Anordnande av familjeläger i juli 2019.

Linda Stjernholm, Tågarp

Deltagande i IASSIDDs konferens i Glasgow, Skottland i augsuti 2019.

Samuel Henriksson, Uppsala

Kliniska inflammationsparametrar hos barn med Downs syndrom och luftvägsinfektioner.

Loora Laan, Uppsala

Nya specifika terapiformer för mental retardation vid Down syndrom och Dravet syndrom.

Ella Quist, Lund

Dissecting the role of Astrocytes in Leukodystrophies using Stem Cells, Reprogramming and Genome Engineering.

Päivi Adolfsson, Vänge

Nutritionsstatus hos personer med utvecklingsstörning som bor i LSS-bostäder.

Herman Stål, Umeå

Förändringar i erbjudanden om fosterdiagnostik inriktad på Downs syndrom – en studie av svenska landstings och regioners beslutsfattande.

Föräldraföreningen Anonymous, Solna

Anordnande av föräldraträff våren 2020.

Lämnade bidrag 2018

Josefin Johansson

Utveckling av genetiska och molekylära verktyg för kartläggning av utvecklingsstörning.

Tidskriften Intra

Förnyelse av skriften ”Till dig som är förtroendevald”.

Lämnade bidrag 2017

Ella Quist

Dissecting the role of Astrocytes in Leukodystrophies using Stem Cells, Reprogramming and Genome Engineering.

Idor Svensson

Stödja skriftspråklig förmåga för elever med intellektuell funktionsnedsättning via assisterande teknik – att främja delaktighet.

Tidskriften Forskning om funktionshinder pågår

Delfinansiering av verksamheten.

Charlotte Willfors

UNIKA patienter och familjer: kognition, beteende och psykiatrisk komotbitet vid sällsynta syndrom med intellektuell funktionsnedsättning

Lämnade bidrag 2016

Grundsärskolan i Vara kommun

Studieresa till Köpenhamn.

Svenska Noonanföreningen

Sommarläger för alla barn och ungdomar med Noonans syndrom samt deras familjer, sommaren 2016 i Fredricia Danmark.

Lämnade bidrag 2015

Gerd Ahlström

Samordnad vård och omsorg för personer med utvecklingsstörning och omfattande sjukvårdsbehov: tillämpning, hinder och möjligheter.

Therése Fridström Montoya

Stödpersoner, ställföreträdare och företrädare – en rättslig studie av personstöd för personer med utvecklingsstörning.

Carlshöjdsskolan Umeå /Marianne Gustafsson

Musikpedagogisk dramalek – en möjlighet till kommunikation för elever på tidig utvecklingsnivå i grundsärskolan.

Kerstin Göransson

En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan.

Riksförbundet FUB Stockholm

Anordnande av nätverkskurs i Stockholm.

Sanna Gudmundsson

Klinisk och genetisk kartläggning av orsaker till utvecklingsstörning.

Agneta Hugemark

Dilemman och utmaningar i det handikappolitiska landskapet. Exemplet: FUB.

Cecilia Nakeva von Mentzer

Datorbaserad lästräning för barn med Downs syndrom.

Nätverket för Ovanliga Kromosomavvikelser, NOC

Anordnande av ett familjeläger/kunskapsdagar på Tjörn juli 2016.

Magnus Tideman

Aktiva medborgare med stort självbestämmande? Om hur gymnasiesärskolan realiserar demokratiuppdraget och förbereder eleverna inför inträdet i vuxenlivet.

Tidningen Forskning om funktionshinder pågår

Långsiktigt bidrag för utgivning av tidningen.

Lämnade bidrag 2014

Jessica Arvidsson

”Särskolan – och sen?” syftar till att öka kunskaperna om övergången mellan skola och arbetsliv för personer med gymnasiesärskolebakgrund.

Tidskriften Intra

Kostnader för boken Omsorgsrevolutionen, författad av Karl Grunewald.

Gunnel Janeslätt och Sara Wallin Ahlström

Resebidrag för deltagande i världskongress World Federation of Occupational therapy i Yokohama Japan.

Mia Jormfelt

Vardagsliv och självbestämmande för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning – möjligheter och hinder, ett avhandlingsprojekt i socialt arbete.

Lindholmens gymnasiesärskola

Skolresa till Visby.

Frida Lygnegård

Självskattad delaktighet hos ungdomar med lindrig utvecklingsstörning.

Svenska Noonanföreningen

Bidrag till Familjekonferens 2014.

Nätverket för Ovanliga Kromosomavvikelser, NOC

Bidrag till Familjeläger och kunskapsdagar på Wik Folkhögskola Uppsala juli 2014.

Lena Olsson

Serviceutnyttjande av barn med lindrig utvecklingsstörning och deras familjer.

Lisa Palmqvist

Bättre kompensation – Hur träning av egna förmågor och användandet av hjälpmedel, tillsammans och var för sig, påverkar planeringsförmågor hos barn och ungdomar med utvecklingsstörning.

Anna Pella

Kostnader för att färdigställa en bok som ger nyblivna föräldrar stöd och möjlighet att minska den psykiska påfrestning/kris det innebär att få ett barn med en svår funktionsnedsättning.

RBU Uppsala län

Bidrag till läger för flerhandikappade barn och ungdomar 2014.

Maria Sobol

Utveckling av nya specifika terapiformer för mental retardation vid trisomi 21 (Downs syndrom).

Helena Tegler

Att kommunicera utan tal.

Föreningen Tuberös Skleros Complex

Bidrag till familjehelg på Isaberg Mountain Resort juli 2014.

Lämnade bidrag 2013

Föräldraföreningen Anonymous

Bidrag till Anonymous Familjehelg våren 2014

Eva Flygare Wallén

Livsrelaterad hälsa och hälsofrämjande åtgärder för ungdomar med lindrig/måttlig utvecklingsstörning

Riksförbundet FUB Stockholm

Bidrag till Forskardagar för personer med utvecklingsstörning.

Gunilla Maria Olsson

Bidrag för deltagande i IASSIDD:s kongress i Wien Österrike juli 2014.

Ann-Charlotte Thuresson

Sekvensbaserade genetiska analyser av barn med utvecklingsstörning och medfödda missbildningar eller epilepsi.

Ulrika Wester Oxelgren

ADHD och Autismspectrumdisorder (ASD) vid Downs syndrom (DS).