Allmänt
Stiftelsen Sävstaholm stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt kring barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Bidrag ges till vetenskaplig forskning som är nyskapande och bedrivs med hög kvalitet samt till mer generaliserbart utvecklingsarbete som kan komma denna grupp till godo. Vid bedömningen prioriteras sådan forskning som syftar till att förbättra levnadsförhållanden och delaktighet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Projekt där personer med utvecklingsstörning själva kommer till tals välkomnas. Som regel beviljas bidrag för ett år i taget.

Särskilt om ansökan om doktorandstöd
Doktorandstöd utgår för maximalt 4 år.
Det maximala beloppet som beviljas är f.n. 425 000 kronor för år 1, 450 000 kronor för år 2, 475 000 kronor för år 3 samt 500 000 kronor för år 4. Doktorandstödet avser att täcka lön, socialförsäkringsavgifter (LKP) samt overheadkostnader från universitet/högskola.

Doktorandstöd skall alltid sökas av doktoranden själv. Det beviljas för 12 månader i taget och för varje ny 12-månadersperiod skall ny ansökan inlämnas om fortsättningsbidrag.

Ansökan skall alltid innehålla ett handledarintyg från huvudhandledaren med information om projektets fokus, genomförbarhet och den presumtive doktorandens lämplighet (år 1) samt vid fortsättningsbidrag (år 2-4) om hur doktorandstudierna fortlöper.
Vad gäller behov av etikprövning se nedan under Ansökans innehåll.

SÅ HÄR SÖKER DU BIDRAG

Ansökningstid

För projekt som skall påbörjas               är sista ansökningsdag
                1 januari                     1 september
                1 juli                     1 februari

Normalt tar det 3 – 4 månader att behandla en ansökan. Tiden beror på projektets karaktär och på om extern expertis måste anlitas.

Ansökningsblankett och anvisningar rekvireras från stiftelsens kansli Bangårdsgatan 13, 3 tr, 753 20 Uppsala, tel. 018-10 33 20, e-post stiftelsen.savstaholm@telia.com eller hämtas från stiftelsens webbplats.

Ansökans innehåll
Ansökan projektbidrag eller doktorandstöd måste göra på stiftelsens blankett och sändas in digitalt på e-postadressen stiftelsen.savstaholm@telia.com samt ett exemplar per post till ovanstående adress i Uppsala.

Om ansökan gäller bidrag till ett nytt projekt önskar vi en bilaga där projektet beskrivs utförligt (projektplan). Lyft fram de centrala frågeställningarna och vilka samband de har med vad man vet om detta kunskapsområde. Gör klart vilken anknytning projektet har till andra projekt inom området. Ge en uttömmande beskrivning av egna och andras arbeten. Beskriv hur det är tänkt att projektet skall genomföras, vilka data som kommer att samlas in och på vilket sätt och hur dessa skall bearbetas och analyseras.

Om din ansökan avser fortsättning på projekt som tidigare beviljats bidrag från stiftelsen eller annan bidragsgivare och/eller om bidrag för det sökta eller liknande projekt beviljats eller samtidigt söks från annan bidragsgivare ska detta anges i blanketten (sida 1).

Varje projektplan skall innehålla ett avsnitt om etiska överväganden och om projektet gäller kontakt med personer med utvecklingsstörning och/eller deras närstående eller känsliga uppgifter kräver stiftelsen att projektet enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor har granskats och godkänts av regional etikprövningsnämnd (www.epn.se) innan beviljat projektbidrag kan rekvireras.

Som regel beviljas bidrag för högst 12 månader i taget.

När ansökningar om fortsättningsbidrag bedöms tas bl.a. hänsyn till om arbetet bedrivs planenligt, vilka resultat som uppnåtts och hur de redovisats. Därför måste du till din ansökan bifoga en lägesrapport med beskrivning av det arbete som utförts. Om du planerar att göra ändringar i den tidigare insända projektplanen eller redan har gjort det måste du beskriva dem utförligt och motivera dem.

På sidan 3 och 4 i blanketten skall projektkostnaderna (kostnadsplanen) utförligt redovisas och de olika delkostnaderna specificeras . Under ”Specifikation av kostnader för vetenskaplig utrustning” kan du t.ex. ta upp laboratorieanalyser, hyra eller inköp av apparatur och annan utrustning. Under ”Specifikation av övriga kostnader” kan du exempelvis uppge kostnader för ansökan om etisk prövning, tryckning av enkäter, transkribering av intervjuer, språkgranskning och liknande. Stiftelsen är restriktiv med att bevilja bidrag till kostnader för vetenskaplig utrustning och övriga kostnader.
Resekostnader ersätts bara om du måste resa för att kunna genomföra projektet. Du kan bara få ersättning för det billigaste färdsättet. Kostnaderna specificeras under ”Specifikation av resor”. Bidrag till utrikes resor lämnas endast efter särskild ansökan.

Vissa villkor för beviljade bidrag

1. Den som tagit emot bidraget eller förvaltar medlen kan inte överföra sina rättigheter och skyldigheter på annan person eller institution utan stiftelsens medgivande.

2. Stiftelsen förutsätter att du använder bidraget på det sätt som står i den projekt- och kostnadsplan du lämnar in. Användningen och övriga villkor får bara ändras om stiftelsen godkänt en begäran om detta. Om du avbryter projektet måste du omedelbart anmäla detta till stiftelsen.

3. Stiftelsen kan inte ta på sig något arbetsgivaransvar för den som tagit emot ett bidrag eller för någon som denne anlitar.

4. Det organ som förvaltar medlen är ansvarigt för skatteavdrag, inbetalning av skatt, semesterkostnader, socialförsäkringsavgifter, uppgifter till taxeringsmyndighet och försäkringskassa etc.

5. Stiftelsen har rätt att helt eller delvis kräva tillbaka bidrag och upplupen ränta och/ eller att tills vidare ställa in utbetalning av bidrag:
– om den som tagit emot bidraget använder medlen för andra ändamål än dem som angivits i ansökan eller lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan,
– om bidraget inte fördelas på det sätt som sökande uppgett i sin projekt- och kostnadsplan,
– om den som tagit emot bidraget inte lämnar redogörelser eller underrättelser enligt de villkor för bidraget som nämns i denna PM,
– om stiftelsen finner att sökande inte kan nå ett acceptabelt resultat med bidraget inom rimlig tid.

6. Bidraget utbetalas efter rekvisition till det organ som skall förvalta medlen, när det behövs för sitt ändamål.

Bidraget utbetalas efter rekvisition och i regel i två poster per kalenderår. När projektet startar utbetalas som förskott hälften av det bidrag som beviljats för kalenderåret. De återstående medlen betalas ut senare, helt eller delvis beroende på hur mycket mottagaren räknar med att förbruka under resten av året.
Om projektet fortsätter även kalenderåret därpå utbetalas bidraget i princip i två poster, som vardera motsvarar halva bidragssumman för det året.

På begäran skall den som tagit emot bidraget skicka in en kostnadsredovisning till stiftelsen. Medel som inte använts skall återbetalas till stiftelsen.

7. När projektet är slutfört skall den använda utrustningen tillfalla bidragsmottagarens institution/motsvarande, om inte stiftelsen bestämmer annat.

8. Stiftelsen har rätt att följa projektet och hur resultaten utnyttjas. Redogörelser och delrapporter skall lämnas vid de tidpunkter som anges i ansökan. Anstånd med rapportering kan endast medges efter särskild framställning till stiftelsen.

Den som tagit emot bidraget skall aktivt verka för att forskningsresultaten sprids. När resultaten publiceras skall det anges att stiftelsen stött projektet.