Stiftelsen lämnar bidrag till:

1. Barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF), som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till vård, utbildning och fortsatt utveckling.

Bidrag ges bland annat till utbildning, hjälpmedel och aktiviteter för utveckling och rekreation. Till ansökan ska bifogas intyg om funktionsnedsättningen från läkare, kurator, psykolog eller lärare.

2. Anhöriga och personal som arbetar med utbildning, behandling och vård av personer med IF.

Bidrag ges exempelvis för deltagande i kurser, konferenser och annan fortbildning.

3. Till skolresor med mera för barn och ungdomar med IF.

För samtliga gäller:

  • Bidrag ges inte till verksamhet eller hjälpmedel som enligt lag åligger stat, region eller kommun att svara för.
  • Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.
  • Bidrag beviljas vanligen inte oftare än vart tredje år.
  • Ansökan måste vara undertecknad.

Ansökan, på särskild ansökningsblankett, sänds när som helst under året, till Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13, 3 tr, 753 20 Uppsala. Observera att såväl ansökningsblanketten som bilagorna ska lämnas i fyra (4) exemplar. Beslutsgruppen har sammanträde sex gånger per år med cirka två månaders mellanrum.