Stiftelsen lämnar bidrag till:

1. Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, som på grund av sin funktionsnedsättning är i behov av ekonomiskt stöd till vård, utbildning och fortsatt utveckling.

Bidrag ges bland annat till utbildning, hjälpmedel och aktiviteter för utveckling och rekreation. Till ansökan ska bifogas intyg om funktionsnedsättningen från läkare, kurator, psykolog eller lärare.

2. Anhöriga och personal som arbetar med utbildning, behandling och vård av personer med utvecklingsstörning.

Bidrag ges exempelvis för deltagande i kurser, konferenser och annan fortbildning.

3. Till skolresor med mera för barn och ungdomar med utvecklingsstörning.

För samtliga gäller:

  • Bidrag ges inte till verksamhet eller hjälpmedel som enligt lag åligger stat, landsting eller kommun att svara för.
  • Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.
  • Bidrag beviljas vanligen inte oftare än vart tredje år.
  • Ansökan måste vara undertecknad.

Ansökan, på särskild ansökningsblankett, sänds när som helst under året, till Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13, 3 tr, 753 20 Uppsala. Observera att såväl ansökningsblanketten som bilagorna ska lämnas i fyra (4) exemplar.Beslutsgruppen har sammanträde fyra gånger per år med cirka tre månaders mellanrum.