Stadgar (antagna den 8 januari 1996)

§ 1
Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen Sävstaholm

§ 2
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

§ 3
Stiftelsen Sävstaholm förvaltar det kapital och andra värdetillgångar som tillförts stiftelsen genom donationer och andra bidrag.

§ 4
Stiftelsen Sävstaholm skall ha till ändamål att dels stödja forskning och utveckling inom området psykisk utvecklingsstörning och dels verka för de psykiskt utvecklingsstördas utbildning, utveckling och vård i syfte att bereda dem en så ljus och tryggad tillvaro, som omständigheterna medgiver. Stiftelsen skall företrädesvis inrikta sina strävanden så, att de utgör ett komplement till samhälleliga åtgärder i samma syfte. Sålunda skall stiftelsen exempelvis kunna lämna stipendier eller bidrag samt vidtaga andra åtgärder, där allmänna medel icke täcker kostnaderna. Stiftelsens verksamhet bör i enlighet härmed ha följande inriktning:

  1. Lämna bidrag till forsknings- och utvecklingsarbete inom området.
  2. Meddela stipendier åt enskilda psykiskt utvecklingsstörda för att efter grundutbildningen främja vidare utveckling.
  3. Lämna bidrag till fortbildning av anhöriga och personal sysselsatt med utbildning, behandling och vård av psykiskt utvecklingsstörda, samt till skolor och andra omsorgsverksamheter.
  4. Vidtaga andra åtgärder för att befrämja de psykiskt utvecklingsstördas utveckling.

§ 5
Stiftelsens styrelse består av högst nio ledamöter. Styrelsen utses första gången av Sävstaholmsföreningens årsmöte för en tid av ett år. Därefter utser styrelsen ledamöter.

§ 6
Styrelsen äger knyta till sig en intressegrupp för överläggning i frågor som rör den allmänna inriktningen av styrelsens verksamhet.

§ 7
Stiftelsen skall ha två revisorer, varav en auktoriserad, och två suppleanter, varav en auktoriserad. De utses av styrelsen för en tid av ett år.

§ 8
Om stiftelsen upphör skall kvarvarande förmögenhet överlämnas till annan eller andra sammanslutningar med likartat ändamål för sin verksamhet.