Personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Sävstaholm

Bangårdsgatan 13, 3tr

753 20 Uppsala

Organisationsnummer 817000-0775

Dataskyddsombud

Stiftelsen Sävstaholm har till dataskyddsombud utsett sin sekreterare Ulf Ersenius. Ulf nås via stiftelsens e-postadress stiftelsen.savstaholm @ telia.com.

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter från och med den 25 maj 2018 den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Personuppgifter som du lämnar på ansökningsblankett eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgifts-ansvariga/stiftelsen för att pröva din/er möjlighet att erhålla bidrag. Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen av personuppgifterna. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att pröva ansökningar om bidrag och för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina administrativa skyldigheter med anledning av bidragen, till exempel bokföringsskyldighet enligt gällande lagstiftning.

Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen  behandlar kan du skicka en skriftlig, av dig undertecknad, begäran ställd till Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13 3tr, 753 20 Uppsala. Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift, begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller få personuppgift raderad. Du har även möjlighet att vid klagomål kontakta Datainspektionen.

Samtycke till behandling av känsliga personuppgifter

Genom att du skickar in en ansökningsblankett till stiftelsen samtycker du till att de personuppgifter du lämnar, även om de skulle innefatta så kallade känsliga personuppgifter, får behandlas för de ändamål som angivits i avsnittet ovan. De enda känsliga personuppgifter som stiftelsen behandlar är uppgifter om hälsa.

Med känsliga personuppgifter avses, enligt Dataskyddsförordningen, uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, sexualliv eller sexuell läggning, genetiska uppgifter eller biometriska uppgifter som används för att identifiera en fysisk person.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad, begäran ställd till Stiftelsen Sävstaholm, Bangårdsgatan 13 3tr, 753 20 Uppsala. Tar du tillbaka ditt samtycke så kommer vi inte fortsätta behandla dina personuppgifter.

Vanliga frågor om stiftelsen Sävstaholms personuppgiftshantering

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in den information som du vid ansökningstillfället lämnar till stiftelsen på de av oss utfärdade blanketterna.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i ansökan i normalt högst 10 år av administrativa skäl, till exempel för att uppfylla lagstiftning om bokföring. När det gäller avslagna ansökningar så raderas dessa ett år efter beslutstillfället.

Vilka kan få tillgång till personuppgifterna?

Styrelsen samt personal på Stiftelsen Sävstaholm. Det kan förekomma situationer när vi behöver dela personuppgifter med andra utanför Stiftelsen Sävstaholm, då kommer vi att begära in samtycke för detta.

Stiftelsen Sävstaholm
Bangårdsgatan 13, 3tr
753 20 Uppsala
018 – 10 33 20

stiftelsen.savstaholm@telia.com
www.stiftelsensavstaholm.se